New Plastics Economy - Background to Key Statistics 19-02-2016 v2.pdf